Ysgol Awel y Mynydd, Cyffordd Llandudno

Clwb Brecwast 

Mae croeso i holl ddisgyblion yr ysgol fynychu’r Clwb Brecwast rhad ac am ddim. Mae’r clwb ar  agor pob bore, dydd Llun i ddydd Gwener, yn neuadd yr ysgol rhwng 08:05 yb a 08:50 yb.

Goruchwylir disgyblion o fewn y Clwb Brecwast gan 8 goruchwyliwr ac aelodau o’r Uwch Dîm  Rheoli.

Bwriad y cynllun yw hybu iechyd plant a’u gallu i ganolbwyntio er mwyn cynorthwyo â’r gwaith o godi safonau dysgu a chyflawniad.

Ni fwriedir iddo ddisodli brecwast a roddwyd gan rieni / gwarcheidwaid, ond i ganiatáu i’r holl blant  hynny, sydd, am ba bynnag reswm, wedi peidio â chael brecwast gartref, i gael un yn yr ysgol.

Nid yw hyn yn glwb gwarchod ond yn fenter sy’n rhoi brecwast iach i’r plant a rhaid i bob  plentyn sydd yn mynychu’r Clwb Brecwast fwyta brecwast.   

Nid yw brecwast am ddim yn hawl. Gallwn fel ysgol wrthod unrhyw blant ar sail bod eu hymddygiad  yn annerbyniol.  Disgwyliwn i’r plant ddangos parch a moesgarwch wrth y bwrdd a thuag at aelodau  staff y Clwb Brecwast ac aelodau staff yr ysgol a fydd yn eu goruchwylio.

Fel arfer, ceir dewis o’r bwydydd canlynol:

 • Dewis o rawnfwydydd (heb siwgr)
 • Darn o dost bara cyflawn.
 • Llaeth hanner sgim i yfed neu i osod dros y grawnfwyd.
 • Sudd neu ddŵr.

Er mwyn sicrhau diogelwch y plant yn ystod y Clwb Brecwast, rhaid i ni gadw at nifer penodol  o blant yn ddyddiol.   

Os ydych yn dymuno i’ch plentyn fynychu’r Clwb Brecwast, gofynnir i chi gwblhau’r ffurflen  gofrestru a’i dychwelyd i’r ysgol erbyn hanner dydd dydd Iau, 7 Mawrth, 2019 fan bellaf.  Mae rheolau’r ysgol yn weithredol yn ystod y Clwb Brecwast.

O ddydd Llun, 11 Mawrth, 2019 allan, bydd y Clwb Brecwast yn dechrau am 8:05 yb.  Ni fydd  mynediad i unrhyw blentyn sy’n cyrraedd cyn yr amser yma o dan unrhyw amod.  Bydd 
drysau’r Clwb Brecwast yn cau am 8:20 yb. Nid fydd mynediad i’r Clwb Brecwast ar ôl yr 
amser hwn.  Dylai plant sy’n cyrraedd yn hwyr ar ôl 8:20 y bore, unwaith y bydd y drysau i’r  Clwb Brecwast wedi cau, gael eu goruchwylio gan riant/gwarcheidwad tan 08:50 y bore. 

Atgoffir rhieni nad ydynt yn defnyddio’r Clwb Brecwast fod cyfrifoldeb yr ysgol am y plant yn  dechrau 10 munud cyn dechrau amser swyddogol yr ysgol, sef 08:50 y bore. O safbwynt 
persbectif diogelwch, ni ddylai plant nad ydynt wedi cofrestru gydar Clwb Brecwast gyrraedd  yr ysgol tan 8:50 y bore. 

Bydd yr ysgol yn cyflenwi’r brecwast o fewn cyfnod byr (30 munud) rhwng 8:20 yb a 8:50 yb gan ganiatáu digon o amser i’r plant sy’n bresennol ddewis eu brecwast, a’i fwyta heb ruthro cyn dechrau  gweithgareddau arferol yr ysgol.

Gan fod yn rhaid i staff y Clwb Brecwast dacluso a glanhau’r neuadd yn barod ar gyfer dechrau’r  diwrnod ysgol, am 8.50 yb bydd eich plentyn yn mynd allan i iard yr ysgol neu, os yw’r tywydd yn ddrwg, byddant yn mynd i’w hystafelloedd dosbarth. Yn y ddau achos, byddant yn cael eu  goruchwylio am y deg munud hynny gan aelodau’r staff addysgu.

Rhaid derbyn llythyr os na fydd eich plentyn yn dod i’r Clwb Brecwast er mwyn i ni fedru cynnig lle i blentyn arall.

Bydd y Clwb Brecwast yn dilyn yr un polisi diogelwch tân ag yn ystod oriau ysgol arferol.

Rheolau’r Clwb Brecwast (Llais y Disgybl) 

 • Rhaid bod yn gwrtais i oedolion a phlant eraill.
 • Rhaid parchu offer y Clwb Brecwast ac eiddo plant eraill.
 • Dylem fod yn barod i helpu.
 • Rhaid gofyn caniatâd gan aelod o staff y Clwb Brecwast neu aelod o’r staff addysgu goruchwyliol i adael y neuadd (er enghraifft, i fynd i’r tŷ bach).
 • Rhaid eistedd wrth y bwrdd brecwast oni bai bod caniatâd gennych i symud.
 • Rhaid defnyddio lleisiau tawel yn yr ysgol.
 • Dylem fod yn barod i helpu tacluso os oes angen.

Camau gweithredu ar gyfer ymddygiad annerbyniol

Rydym yn dilyn yr un polisïau ag yn ystod oriau ysgol arferol.

 • Bydd pob digwyddiad o ymddygiad annerbyniol yn cael ei gofnodi mewn ffeil Digwyddiadau
  Arwyddocaol.
 • Yn y lle cyntaf, rhoddir rhybudd llafar i’r disgyblion ynglŷn â’u hymddygiad.
 • Yn yr ail achos, anfonir rhybudd ysgrifenedig i rieni.
 • Os yw ymddygiad annerbyniol, heriol neu niweidiol yn parhau, anfonir i rieni llythyr

gwaharddiad parhaol/dros dro eu plentyn o’r Clwb Brecwast.

Rheolau i rieni 

 • Ni all y Clwb Brecwast dderbyn unrhyw blentyn i sesiwn y clwb oni bai bod y rhiant / gofalwr cyfreithiol wedi cyflwyno ffurflen gofrestru wedi’i llofnodi wedi’i llenwi.
 • Dylid anfon y ffurflenni wedi’u llenwi i’r brif swyddfa erbyn hanner dydd dydd Iau, 7 Mawrth, 2019 fan bellaf. Os gwelwch yn dda. Sylwch nad yw ffurflenni archebu wedi eu cwblhau a’u dychwelyd yn gwarantu lleoedd i’ch plant. Mae llefydd yn ddarostyngedig i argaeledd yn seiliedig ar ein polisi derbyn.
 • Os na fydd eich plentyn yn mynychu’n rheolaidd, mae’r ysgol yn cadw’r hawl i gynnig y lle hwnnw i blentyn arall ar unrhyw restr aros a all fodoli.
 • Rhaid rhoi unrhyw gais am newid presenoldeb neu ar gyfer gadael y Clwb Brecwast yn ysgrifenedig.
 • Mae’r plant yn gyfrifol am eu heiddo eu hunain.
 • Bydd plant sy’n mynychu’r Clwb Brecwast yn cael eu hebrwng i’w dosbarthiadau gan aelodau’r staff addysgu.
 • Wrth gyrraedd, bydd y plant yn cael eu cyfrif a’u cofrestru gan oruchwylwyr y Clwb Brecwast.

Polisi mynediad 

 • Mae Clwb Brecwast yn cynnig gwasanaeth mympwyol. Mae argaeledd y gwasanaeth hwn yn dibynnu ar nifer y plant sy’n mynychu’r Clwb Brecwast yn rheolaidd. Bydd y Clwb Brecwast yn cael ei redeg ar sail y cyntaf i’r felin gan ein bod yn gyfyngedig ar nifer y plant y gallwn eu derbyn bob dydd yn unol â lefelau staffio.
 • Yn achos nifer y plant y mae angen i’r cyfleuster hwn fod yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar
  gael, cedwir rhestr aros.
 • · Rhaid cofrestru pob derbyniad ac mae penderfyniad yr ysgol ar dderbyn yn derfynol.